دلنوشته های یک دختر شیعه

      ریزه خوار کرَمَت حاتم طایی ست ؛ حسیـــن

            آدمی هست بخواهد؛ که گدایت نشود؟

  • ۹۴/۰۷/۱۷
  • یک دختر شیعه