دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

                                            

                                            که هر کس دل به دریا زد رهایی بافت...

                                              مرا ان دل که بر دریا زنم،نیست!!!

                                           

  • ۹۴/۱۰/۱۴
  • یک دختر شیعه

picturs