دلنوشته های یک دختر شیعه

                             

                                                    سجاده ام پهن است...

                                                   هنگام نماز است...

                                        درختان هم میخندند،گلها میرقصند

                                               ببین چه قدر به تو نزدیکم...


  • ۹۴/۱۰/۲۵
  • یک دختر شیعه

picturs