دلنوشته های یک دختر شیعه

بانوی بزرگوار من!
چرا قضاوت های دیگران در باب رفتار،کردار،وگفتار ما،تورا تا این حد مضطرب وافسرده می کند؟
چرا دائما نگرانی که مبادا از ما عملی سر بزند که داوری منفی دیگران را از پی بیاورد؟
راستی این《دیگران》که گهگاه اینقدر تو را آسیمه سر و دلگیر می کنند،چه کسانی هستند؟
....
مهم نیست مجردین یا متاهل ...مهم این که لذت همراهی با این کتاب قشنگ نادر ابراهیمی رو از دست ندین...
  • ۹۴/۱۱/۱۰
  • یک دختر شیعه

جا کتابی