دلنوشته های یک دختر شیعه

بعضی اهنگ ها برای ادم حکم قرص ارام بخش را دارند...وادم را قشنگ ارام می کنند...

اهنگ شبیه تو حامد زمانیی برای من یک همچین حکمی را دارد....این اهنگ هیچ وقت دلم را نزده..خسته ام نکرده...هر دفعه که گوشش میدهم انگار برایم جدید است....

ارامم میکند...وقتی با مادر دردودل می شود....ادم ارام میشود روحش....مثل دریا...

نفس های زندگی ام را مدیون مادر شهیده ام هستم....

هرجا که صحبت از مادرم می شود روحم ارامش می یابد...


  • ۹۴/۱۱/۱۳
  • یک دختر شیعه