دلنوشته های یک دختر شیعه

                                                                 

                            چه کسی گفته چادری ها عطر نمیزنند؟

                            حتما چاد را خوب ندیده است!

                            حتما چادر را خوب نبوئیده است!

                           چادری ها زیبا ترین عطر های جهان را

                           در پی چادرشان دارند!

                          چادر بوی عظمت وبزرگی میدهد...

                         یعنی تو با یک ملکه روبرو هستی!

                         چادر بوی اطمینان وامنیت میدهد...

  • ۹۴/۱۱/۱۳
  • یک دختر شیعه

picturs