دلنوشته های یک دختر شیعه

به اینجا وابسته ام... نمیتوانم حذفش کنم...یا جداشوم ...مثل دفتر خاطراتم میماند...
  • ۹۴/۱۲/۰۲
  • یک دختر شیعه