دلنوشته های یک دختر شیعه

                     ای باد سبک سار مرا بگذر وبگذار!
               هشدار! که ارامش ما را نخراشی...
  • ۹۴/۱۲/۰۲
  • یک دختر شیعه

picturs