دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

                     ای باد سبک سار مرا بگذر وبگذار!
               هشدار! که ارامش ما را نخراشی...
  • ۹۴/۱۲/۰۲
  • یک دختر شیعه

picturs