دلنوشته های یک دختر شیعه

دل من امروز شکست ...خرد شد ....

صدایش را هیچ کسی جز تو نشنید خدای جانم...

ولی مرسی که بازم دوستم داری...بازهم هرچه باشد تو مرا از من بیشتر دوست داری...

ممنونم ازت که دل من راشکوندی...ممنونم که گذاشتی دل من قشنگ قشنگ بشکند...ممنونم...

فقط همین...خدای جانم...عاشقانه دوستت دارم ای ارام کننده ی دلم...دلم را ارم کن ...میدانی که این روزها بیشتر از همیشه سخت محتاج نگاهت هستم...

  • ۹۴/۱۲/۰۶
  • یک دختر شیعه