دلنوشته های یک دختر شیعه

                  

                       باز میخندی ومیپرسی که حالت بهتر است؟؟

                       باز میخندم که خییلی...!

                       گرچه میدانی که نیست


  • ۹۴/۱۲/۱۳
  • یک دختر شیعه

picturs