دلنوشته های یک دختر شیعه

خدای جانم

سخت است...سخت...خودت میدانی چه را میگویم...

خدای جانم هر کاری با من میکنی بکن ولی من را با چیزی که طاقتش را ندارم ازمایش نکن...

خدای جانم ..میگویند از انتخاب بنویس ...ولی من نمیتوانم بنویسم از انتخاب های کوچک وقتی انتخاب بزرگتری ذهنم را درگیر کرده...

  • ۹۴/۱۲/۱۶
  • یک دختر شیعه