دلنوشته های یک دختر شیعه

حاج اقا پناهیان خیلی قشنگ می گن که:《جز ایمان چه چیزی زندگی انسان را زیبا خواهد کرد؟جز ایمان چه چیزی سختی هارا برای انسان قابل تحمل خواهد کرد؟جز نگرشی که ایمان به آدم می دهد چه چیزی زندگی را زیبا خواهد کرد و انسان را غرق در مستی لذائد هستی قرار خواهد داد؟ایمان زندگی انسان را سر حال قرار می دهد،هرکس دیدی آدم کسلیه،حال ندار برای زندگی و تلاش کردن،و نمی تواند زیبا به اطرافیانش نگاه کند،به خودش ایمان ندارد.》

خیلی زببافرمودن واقعا زندگی آدم بدون ایمان ،بدون یاد خدای جانش ،کسل کننده و خسته کننده میشه.

زندگی آدم بدون حس نکردن نگاه خدای جانش ملال اور میشه

زندگی بدون ایمان...بدون اهل بیت...بدون قرآن...یعنی خستگی...

  • ۹۵/۰۱/۲۱
  • یک دختر شیعه