دلنوشته های یک دختر شیعه

چمران جان ...دلم برایت تنگ شده ...برای مثل تو شدن...برای ...ارتباط نزدیک تو و خدای جانت.. که انقدر زیبا و از دل وصفش می کنی... و با ذره ذره ی وجودت حسش کرده ای....

به قول آجی بشرا سکوت همیشه علامت رضایت نیست....

  • ۹۵/۰۱/۲۸
  • یک دختر شیعه