دلنوشته های یک دختر شیعه

شاید اگر روزی صاحب یک دختر بشوم برایش تمام چیز هایی که در دلم ماند و به کسی نگفته ام را به گل دخترکم بگویم....البته...

  • ۹۵/۰۲/۰۲
  • یک دختر شیعه