دلنوشته های یک دختر شیعه

بعضی شب ها بی خوابی میزند به سرت...دلت میخواهد بنویسی...می دانی چه بنویسی ولی نمی دانی چگونه پیاده کنی کلمات ذهنت را...

برای نوشتن هم باید بخواهد تابتوانی...وگرنه خودت را هم که بکشی نمیتوانی...

  • ۹۵/۰۲/۲۴
  • یک دختر شیعه