دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

به نام نامی حسین (علیه السلام)...
باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم...باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم...اید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم...
خدایا کمکم کن...


  • ۹۵/۰۳/۱۶
  • یک دختر شیعه