دلنوشته های یک دختر شیعه

به نام نامی حسین (علیه السلام)...
باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم...باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم...اید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم... باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم ...باید تغییر کنم...باید تغییر کنم... باید تغییر کنم...
خدایا کمکم کن...


  • ۹۵/۰۳/۱۶
  • یک دختر شیعه