دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
عُشّاق را
مفارقتِ یار میکُشد
....

یا رادَّ ما قَدْ فاتَ...

گذشتن از آن چه که دوست داریم یا آن چه که دوست نمی داریم؟کدام یک سخت تر است؟!
خیلی تند حرف میزد، هیچ کاره، دخالت کرد، آن قدر گفت و گفت و گفت  که از آخر از کوره در رفتم و تا توانستم مثل خودش بارش کردم...
بعد ماه مان می گفت :  اگر با یکی که مهربان بود مهربان بودی هنر نکردی ماه مان! اگر با یکی که اعصاب نداشت، بیمار روحی بود مدارا کردی  و به خاطر خدا صبر کردی و هیچ نگفتی و تنها سکوت کردی آن موقع هنر کردی ماه مان و گرنه اگر مثل خودش رفتار کردی تو هم مثل همان می شوی!
راست می گفت ماه مان دارم به همین فکر می کنم!
آن قدر سخت است ...

  • ۹۵/۰۶/۲۰
  • یک دختر شیعه