دلنوشته های یک دختر شیعه

هیج کجای دنیا این قانون نانوشته را ننوشته است...

ولی اگر نوشته می شد رد خور نداشت اجرایش!

که وقتی برای خودت می خواهی حتی یک روسری کوچک هم اتو کنی کنارش یک پیراهن یا یک شلوار مردانه سبز می شود! 

که بابا جان همینم ی اتویی بزن!.

که این قائده ردخور ندارد !

چه مجرد باشین چه متاهل هم هیج فرقی ندارد، فقط از حالتی به حالت دیگر تغییر پیدا می کند!

همین!: )

  • ۹۵/۱۰/۱۹
  • یک دختر شیعه