دلنوشته های یک دختر شیعه

من هر چه قدر از خدای جانم به خاطر داشتن شما ها تشکر کنم کمه..

شایسته ی جانم چرا اخه انقدر منو شرمنده می کنی...

 کـــلــیـــک

  • ۹۵/۱۰/۲۰
  • یک دختر شیعه