دلنوشته های یک دختر شیعه

چطور می شود بعضی ها در سن 20 سالگی می شوند محمد رضا دهقانی...؟....

چطور می شود حضرت رب بعضی ها را در سن 20 سالگی برای خود برمی گزیند؟...

چطور می شود بعضی ها در 20 سالگی خدا شهیدشان می کند؟...

.

.

بعد بعضی ها مثل من 20 سالگی هایش اندر خم یک کوچه مانده است که مانده است که مانده است؟...


  • ۹۵/۱۱/۰۵
  • یک دختر شیعه