دلنوشته های یک دختر شیعه

گاهی وقت ها هم باید بروی سینما  و از این فیلم های خوب خوب ببینی...

مثل یتیم خانه ...  مثل فیلم های عمو ابراهیم...یا هم مثل همین ماجرای نیمروز ... تا شاید بفهمی چه سختی های کشیده شده برای ایران قشنگت...  و چه خون هایی ریخته شده...و شاید مثلا قدر امروزت را بیشتر بدانی...

...

+پیشنهاد می شود

همین!


  • ۹۶/۰۱/۳۰
  • یک دختر شیعه