داشتم اینستایم را چک می کردم، بعد دیدم یکی از فالویینگ هایم این پست را گذاشته بود، به دلم خیلی خیلی نشست... 

برای هم دعا کنیم!... خوب؟: )