با کریمان کار ها دشوار نیست...

خاصیت امام حسن(ع)این است که همین کریم بودنشان آدم را پر توقع می کند...انگاری کانه...وقتی از حضرتشان یک چیزی می خواهی شک نداری بهت می دهند... حالا هرچه...هرچه که می خواهد باشد...ولی ته ته دلت امیدوار است...ته ته دلت دائم تکرار می کند با کریمان کار ها دشوار نیست...

...

هرچند وقتی مامان از مدینه برگشته بودند... هر موقع از مدینه ازشون می پرسیدم... هیج حرف دلشان نمی خواست بزنند...

آخر ی روز شیعه برات حرم میسازه...ان شالله   ....

داریم از این عید بهتر؟...


: )