نمی دانم چرا ها ولی آن قدر ماه مبارک را دوست دارم، که حد و نصاب ندارد...

آن قدری که هر یک روزش که تمام می شود... دلم تنگ دیروزش می شود... 

اصلا همین تشنگی ها و گشنگی های ش  هم شیرین است..همین سحر های دل نشین ش...

فکر نمی کردم ان قدر زود نصفش تمام شود...

خدایا ما را دریاب...