بعله، باید بگم تصویری که مقابل شماست نماییست از کودک ده و نیم ماهه که ساعت 4:44 دقیقه صبح، اتاق خاله اش را با خاک یکسان کرده است، خاله ی طفلک ش دارد ادبیات عرب می خواند برای امتحان شنبه اش، و دریغ از یک کلمه فهمیدن.والدینش هم بخاطر  خستگی ناشی از مسیر راه طبقه ی بالا خواب هستند،
جدی عا بعضی سال بالایی هامون بچه ی کوچیک دارند ولی معدلاشون 19/70،19/30 و ...-_-واقعا به چه شکل درس می خونند؟!-_-
پ ن :قشر مظلوم جامعه خاله هان اصن: ))