باید بگم که اگر تمام امتحانامو به این امید می خونم که نمره هام به حدی باشه که معدلم بالای هیفده بشه که بتونم بیشتر واحد های ارائه شده توسط آموزشو بردارم، منطقو فقط و فقط به این امید می خونم که نیفتممممم😐 این منطق تموم شه ی منطق سه می مونه و ی منطق ریاضی و منطق تماممممم😐لحظه شماری می کنم برا اون روز.

تابستونمم داره پای امتحان ها از بین میره😑