شایسته ترین شایسته ی دنیا...رفیق روزهای قشنگ من...چه قدر خوشحالم که تو ام مثل من از رشته ای که دوست‌ش نداشتی و ادامه دادنش برات لذت بخش نبود رهایی پیدا کردی...

ورودتو به دنیای فلسفه‌خون ها خوش‌آمد می‌گم گل‌دخترِماه‌دختر...

( :