دلنوشته های یک دختر شیعه

+

 ندارم غیر تو فکر و خیالی...

بِنَفسی اَنتَ و اَهلی و مالی...


  • ۹۶/۰۸/۰۶
  • یک دختر شیعه