.نه برای همیشه ولی برای یک مدت نسبتا کوتاه شایدم نسبتا بلند تعطیل شد .یاعلی:)