دلنوشته های یک دختر شیعه

من نمی تونستم به وقت شامو دوست نداشته باشم...نمی تونستم...

مخصوصا وقتی که پای پرواز در میون باشه...

پرواااااز...


  • ۹۷/۰۱/۱۵
  • یک دختر شیعه