دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

من نمی تونستم به وقت شامو دوست نداشته باشم...نمی تونستم...

مخصوصا وقتی که پای پرواز در میون باشه...

پرواااااز...


  • ۹۷/۰۱/۱۵
  • یک دختر شیعه