فرج داره دیر می‌شه به عبارتی.... خیلی خیلی داره دیر میشه...

باید بخواهیم‌ش ...

نخواسته ایم که همچنان محرومیم...

پس کی می خواهیم‌ش؟؟...

تا کی به این وضع راضی هستیم؟!...