وقتی برای اولین بار به جای رنگ روغن تصمیم می‌گیری با گواش نقاشی بکشی.

: )))