این طوری بهتر شد خوب

هم پایگاه های هسته ایمون بتن ریزی شد

همم برجام بی نتیجه موند و تحریما تشدید شد

این وسط فقط خون باباهای علیرضا و آرمیتا ریخته شدند...

...

دو سر سود که میگن مائیما

: )