دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

گذاشتم‌ش رو تخت‌‌ش تا از نیم رخ‌ش عکس بگیرم.

نمی دونم از کجا فهمید که میخوام ازش عکس بگیرم.سریع برگشت به طرف دوربین و انقدر ذوق زد که من کنارش هستم..

اینا بچه‌ن و ما  هم بچه بودیما!!!...

عمه جون‌ش

  • ۹۷/۰۲/۲۵
  • یک دختر شیعه

فسقل