دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
عُشّاق را
مفارقتِ یار میکُشد
....

یا رادَّ ما قَدْ فاتَ...

آره مادر...امروز  هفتم حسین تو است... و هفتم که می‌شود ....و هفتم که می‌شود..‌ و هفتم که می‌شود...

آره مادر...دخترت آن ‌قدر این چند روز بغض کرده که صدایش گرفته...و گلویش درد می‌کند...

آره مادر.... دخترت بی بهانه دنبال باریدن است ...

آره مادر...مادر... مادر...

مادرم فدای مادر حسین...

  • ۹۷/۰۷/۰۴
  • یک دختر شیعه