باران فقط قطرات آب نیست که می بارد

                      باران دنیایی از دل تنگیست که می بارد

                       حرف های بر زبان نیامده ی دل را

                        باران با چشم می گوید و می بارد

            

م.س.ت

از خودم