دلنوشته های یک دختر شیعه

کتاب داریییییییییییییی؟
-مگه میشه ادم بدون اکسیژن هم زندگی کنه:))))
حضرت اقا فرمودند:باوجود پیشرفت های اخیر در وسایل ارتباط جمعی وارتباطات جدید ونوظهور،کتاب هیچ گاه منزوی نخواهد شد وهیچ ابزار پیشرفته ارتباطی وفرهنگی نمیتواند جایگزین کتاب شود.امروز کتابخوانی،نه تنها یک وظیفه ی دینی بلکه یک واجب دینی است.
وفرمودند:من میگویم بایستی جوانان،پیران،مردان،زنان،شهریها ،روستاییها وهرکسی که میتواند با کتاب ارتباط برقرار کند،باید کتاب را در جیبش داشته باشد وتا یک جا بیکار نشست مثل: اتوبوس،تاکسی،مطب پزشک،اداره،در دکان وقتی که مشتری نیست،در خانه به هنگام اوغات فراقت_کتاب را در بیاورد وبخواند
  • ۹۴/۰۸/۰۸
  • یک دختر شیعه

جا کتابی