دلنوشته های یک دختر شیعه

                                                                          تو همانی که دلم لک زده لبخندش را....

                                او که هرگز نتوان یافت همانندش را

                                 شهید مهدی زین الدین

                                شادی روح شهدا صلوات

  • ۹۴/۱۱/۱۷
  • یک دختر شیعه

picturs