دلنوشته های یک دختر شیعه

                     

خدایا!جان من را آن دم بستان که در ایمان استوار وراست باشم،ورشته نیاز مرا از این جهان بگسل ومرا سوی آن کرامات که نزد تو است راغب گردان تا پیوسته آرزوی دیدار تو کنم وبه راستی بر تو توکل نمایم (و هب لی صدق التوکل علیک)

بخشی از دعای پنجاه وچهارم صحیفه ی سجادیه

  • ۹۴/۱۱/۲۵
  • یک دختر شیعه

picturs