دلنوشته های یک دختر شیعه

خداحافظ سلمان وغزاله...

شخصیت هایی که سخت بهتان وابسته شده بودم...

شخصیت های دوست داشتنیه زندگی من...

کاش عاقبت یک غزاله بشوم...

ویک سلمان هم...

  • ۹۵/۰۱/۰۸
  • یک دختر شیعه