دلنوشته های یک دختر شیعه

اگر شما توانستید محبت را ...

اگر توانستید تلاش های بی منت را ...

شب بیداری ها ی مستمر را...

درد فارغ شدن را...

گذشت بی حد را..

خستگی ناپذیری را...

مهربانی بی حد را...درقالب کلمات بگنجانید...

شاید من هم توانستم...

.

.

.

شاید

تولدت مبارک ...نقطه ی عشق... مادرمان زهرا(سلامها علیها)


  • ۹۵/۰۱/۱۱
  • یک دختر شیعه