دلنوشته های یک دختر شیعه

یک حرف هایی هست که نه می توانی به کسی بگویی...نه میتواتی در گلویت نگه داری و...برایت یک بغض می شوند...و آن موقع است که فقط می توانی به خدای جانت بگویی

خدای جانم...

  • ۹۵/۰۱/۱۶
  • یک دختر شیعه