دلنوشته های یک دختر شیعه

                                         

رنگین کمان

 تسبیح ام البنین است

 در دست های آسمان...

                                              

                                              

                                              

                                                        《سیدحمیدرضا برقعی》

برچسپ:picturs

  • ۹۵/۰۸/۰۵
  • یک دختر شیعه

picturs