دلنوشته های یک دختر شیعه

بال هایمان سوخته است..

داریم غرق می شویم...

حتی از چشم حضرت رب هم افتاده ایم...

حتی تر ، از تمام دنیا نا امید شده ایم...

شده ایم درست عین فطرس...

بال های مان را ترمیم کن...

و بخرمان... وببرمان...

ارباب.. دریاب...امیری حسین و نعم الامیر....

  • ۹۶/۰۲/۰۹
  • یک دختر شیعه