دلنوشته های یک دختر شیعه


این غم کم نیست...لیاقتشو...ندارم آقا....بیام حرمت...


  • ۹۶/۰۸/۰۵
  • یک دختر شیعه