...

_می‌گه همه ی بچه هایِ فلسفه انقدر آروم هستند؟...

+می‌گم خوب بستگی داره...