دلنوشته های یک دختر شیعه

امروز با مامان ساعت هفت شب جایی برنامه ریزی داشتیم، خیابون ها انقدر خلوت بود که مثل این ندید پدیدا گاززز می دادیم...

درسته چهارشنبه سوری بیشتر دردسرسازه ولی  یکی از حُسن هاشم  نبودن  ترافیک  ...

  • ۹۶/۱۲/۲۲
  • یک دختر شیعه